מישורים השקעות נדל"ן בע"מ ("החברה")

הודעה על זימון אסיפה שנתית כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה

החברה מתכבדת להודיע בזאת על זימון אסיפה שנתית כללית ומיוחדת של בעלי המניות של החברה (להלן: "האסיפה")
אשר תתקיים ביום א', ה-15 ביולי 2018, בשעה 13:00 במשרדי החברה,
ברחוב מצדה 7, בני ברק, בניין ב.ס.ר 4, קומה 14,
אשר על סדר יומה הנושאים המופרטים להלן:
  1. הצגה ודיון בדוחות הכספיים ובדוח הדירקטוריון של החברה לשנה שנסתיימה ביום 31 בדצמבר 2017;
  2. מינוי רואי חשבון מבקרים לחברה;
  3. אישור מינוי מחדש של דירקטורים בחברה שאינם דירקטורים חיצוניים;
  4. אישור עדכון בתנאי העסקתו של מנכ"ל החברה, מר דניאל לבנטל;
  5. אישור עדכון במחיר המימוש של האופציות שהוקצו למנכ"ל החברה, מר דניאל לבנטל
מועד לקביעת זכאותו של בעל מניות בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו תום יום המסחר ביום ה', ה-7 ביוני 2018. בעלי המניות רשאים להצביע בהחלטה אשר על סדר היום לעיל אישית, או על ידי מיופה כוח. המועד האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברה הינו עד 24 (עשרים וארבע) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית. 
אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא מנין חוקי, תדחה האסיפה בשבוע אחד, והיא תתקיים ביום א', ה-22 ביולי 2018 באותה השעה ובאותו המקום. לא נמצא מנין חוקי כאמור בתחילת האסיפה שנדחתה, אזי תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.
 
למידע נוסף על ההחלטות שעל סדר היום של האסיפה וכן נוסח כתב הצבעה, ראו דו"ח מיידי שפרסמה החברה בדבר זימון האסיפה ביום 31 במאי 2018 באתר רשות ניירות ערך (www.magna.isa.gov.il) ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב (www.tase.co.il) (אסמכתא: 2018-01-054724) ו/או במשרדי החברה, בימים א' - ה', בשעות העבודה המקובלות, ולאחר תיאום מראש בטלפון 03-7217800, וזאת עד למועד כינוס האסיפה הכללית לאישור ההחלטות שעל סדר היום. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו עד 10 (עשרה) ימים לפני מועד האסיפה.