מישורים השקעות נדל"ן בע"מ ("החברה")
ח.צ 51-149183-9

הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה
ביום ראשון, 25 באוגוסט 2019

 
ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה שנתית ומיוחדת של בעלי מניות של החברה, שתתכנס ביום ראשון, 25 באוגוסט 2019, בשעה 13:00, במשרדי החברה שכתובתם רח' מצדה 7, בני ברק (בניין ב.ס.ר 4, קומה 14) ("האסיפה הכללית"). אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים כעבור שבוע באותו מקום, באותו יום ובאותה השעה. 
 
ההחלטות המוצעות שעל סדר יומה של האסיפה הכללית:
1. דיון בדוח הדירקטוריון של החברה על מצב ענייני החברה והדוחות הכספיים של החברה ליום 31 בדצמבר, 2018, אשר פורסמו בדוח השנתי לשנת 2018 של החברה ביום 1 באפריל 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-029448). בנושא זה לא תתקיים הצבעה.
2. מינוי משרד בריטמן אלמגור זהר ושות' Deloitte, כרואה החשבון המבקר של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו. 
3. אישור מינוי מחדש של דירקטורים, שאינם דירקטורים חיצוניים, לתקופת כהונה נוספת.
4. מינוי שתיים מבין שלוש מועמדות לכהונת דירקטוריות חיצוניות בחברה.
5. מינוי דירקטור בלתי תלוי בחברה.
6. אישור מדיניות התגמול המתוקנת של החברה.
7. אישור עדכון הסכם השירותים עם מנכ"ל החברה, מר דניאל לבנטל.
 
בהתאם לתקנה 3 לתקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, המועד הקובע לעניין זכאות בעל מניות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית הינו יום שלישי, 23 ביולי 2019.
 
בעל מניות, המעוניין להצביע באמצעות כתב הצבעה, ימסור אותו לחברה או ישלח אותו בדואר רשום כך שכתב ההצבעה יגיע למשרדה הרשום של החברה לא יאוחר מארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי עד השעה 9:00 ביום 25 באוגוסט 2019. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה הוא יום חמישי, 15 באוגוסט 2019. 
 
מידע נוסף בנושא האסיפה הכללית פורסם בדיווח המיידי של החברה מיום 18 ביולי 2019 (מס' אסמכתא: 2019-01-062355)
באתר ההפצה של רשות ניירות ערך שכתובתו:   magna.isa.gov.il
ובאתר הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ שכתובתו:   maya.tase.co.il
 
 
בכבוד רב,
 
מישורים השקעות נדל"ן בע"מ