Port Mcnicoll Deer Hurst Horseshoe Florida Solar King Edward

מישורים יוצרת קהילות חדשות תוך זיהוי הצרכים, השאיפות והחלומות של לקוחותיה, ויצירת פתרונות עבורם בדמות הנכסים שהיא רוכשת, מנהלת ומשווקת.


מישורים חברה לפיתוח בע”מ
עוסקת בפיתוח וייזום של נכסי נדל"ן, נדל"ן מניב, מלונאות, תיירות ונופש בקנדה ובישראל. בבעלות הקבוצה נכסים מניבים, מלונות ונכסים אחרים בשטח כולל של כ-85,000 מ”ר וכן בנק קרקעות לפיתוח והשבחה בהיקף של כ-3,000 יחידות דיור ולמעלה מ-13,600 דונם.

החברה נמצאת בשליטתו של איש העסקים גיל בלוטרייך, אחד היזמים הבולטים בקנדה, המשמש  כיו"ר מישורים ויו"ר החברה הבת סקייליין. האסטרטגיה העסקית של החברה כוללת איתור הזדמנויות במדינות יציבות ומפותחות, צירוף שותפים אסטרטגיים ופיננסיים להקטנת הסיכון, חילוץ ההון העצמי, פיתוח והשבחת הנכס, שיפור תזרים המזומנים ומימוש הנכס ברווחי הון משמעותיים. מישורים מתאפיינת בתשואה עודפת בהשוואה לענף תוך שמירה על פרופיל סיכון נמוך. לחברה הון עצמי של כ-300מ' שקלים והיא נסחרת בבורסה של תל אביב.
חדשות מישורים ...

Mishorim News

דניאל לבנטל ימונה למנכ"ל מישורים

כינוס אסיפה כללית שנתית ומיוחדת של בעלי מניות החברה

Gil Blutrich Interviewed by Bob Scully

חדש באתר ! נכסים להשכרה בישראל

סקייליין, המחזיקה בנמל ההיסטורי Port McNicoll, קיבלה את האישורים הנדרשים להמשך פיתוח מתחם הנמל

סקייליין של מישורים פרעה במהלך 2013 הלוואות בעלים בהיקף של כ – 22 מיליון דולר קנדי

סקייליין צפויה להגיש תשקיף לצורך הנפקה בבורסה לניירות ערך בישראל ולאחר מכן תרשום את מניותיה גם בבורסת טורונטו

חדש באתר ! נכסים להשכרה בישראל

מרכז מסחרי בלאס וגאס שנרכש בכ – 12.7 מיליון שקלים נמכר תמורת 20.3 מיליון שקלים

מישורים רכשה בניין משרדים בפארק אפק במחצית מעלות הבנייה - שילמה 2,600 שקלים למ"ר מבונה ובסה"כ 18 מיליון שקלים

מישורים ברכישה חדשה: מרכז מסחרי רב שימושי מוביל בפלורידה

חדש באתר ! נכסים להשכרה בישראל

מישורים מכרה חלק מאחזקותיה במלון קינג אדי בקנדה ומציגה תשואה של מאות אחוזים על ההשקעה

תזרים מזומנים של 50 מיליון שקלים למישורים: סקייליין חתמה על הסכם מחייב לקבלת החזר הלוואה בהיקף של 75 מיליון שקלים שישמשו לפרעון הלוואות בעלים

תוך כשנה וחצי מישורים מחזירה השקעה של 7.6 מיליון דולר בתוספת תזרים מזומנים של כ – 7 מיליון דולר

www.mishorim.comwww.mishorim.comwww.mishorim.comwww.mishorim.comwww.mishorim.comwww.mishorim.com

George Graham uk replica watches was born in 1674, 14 years of age will join the watch industry in replica watches uk the British watchmaking history he occupies a very important position, invented rolex replica the world's first timer. In addition to George Graham's works as a blueprint, the fake watches Greenhill watch in the functional design also inherited the courage to innovate.